ரோஹித்

    சில்வியா அழகியதொரு மரத்தைக் கனவு கண்டாள் மரம் அவளது வாழ்வு மரத்தின் ஒரு கிளை அவளது காதல் அந்தக் கிளையின் இலைகள் குழந்தைகள் பிறிதொரு கிளை எழுதுபவளாக அவளது வாழ்வு அதனது ஒவ்வாரு இலையும் அவளது கவிதைகள் ஆர Continue Reading →